Política de Privacidade

Política de protección de datos

RESPONSABLE DO TRATAMENTO.

ANPA San Xosé de Campolongo,
CIF: G36018364
Dirección: Rúa Xeneral Antero Rubin, 3 (36001 - Pontevedra).
Correo electrónico: hola@anpacampolongo.es

FINALIDADE DO TRATAMENTO.

A finalidade do tratamento é a de atender as solicitudes de información ou contacto recibidas de vostede, así como mantenerlle informado das nosas iniciativas, actuales ou futuras.

LEXITIMIZACIÓN.

Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto /información. O interesado presta  o seu consentimento ó cubrir o formulario de contacto e enviarnos seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS.

Os datos proporcionados conservaránse durante os prazos legalmente establecidos e/o durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta.

Os usuarios rexistrados na web, son eliminados automáticamente cada 1 de setembro.

CESIÓNS DE DATOS.

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que esista unha obriga legal.

DEREITOS DO INTERESADO.

Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFIS.

Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS.

Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a hola@anpacampolongo.es indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, a ANPA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. 

A través da páxina web anpacampolongo.es non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE.

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 a ANPA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO

Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR.

No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante as Autoridades de protección de datos.