Aviso legal

Todos os dereitos reservados

Os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos elementos contidos na mesma (imaxes, sons, vídeo, software ou textos) pertencen a ANPA San Xosé de Campolongo (en adiante a ANPA), con CIF G36018364 e domicilio en Rúa Xeneral Antero Rubin, 3, 36001 - Pontevedra.

Condicións de uso

  • O usuario poderá visualizar os elementos incluídos na web e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.
  • Poderá realizarse un uso público dos contidos da web sempre que se cumpran as seguintes premisas: 1) que a reprodución dos contidos non persiga lucro algún, nin sexa obxecto de comercialización; 2) que se indique a autoría dos contidos reproducidos e acompáñense dunha ligazón á web.
  • Prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos sen autorización
  • Queda terminantemente prohibida a utilización dos contidos da web con fins comerciais, así como a súa distribución e a súa modificación, alteración ou fragmentación.
  • Perseguirase calquera utilización indebida dos contidos presentados na web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan en dereito.

Confidencialidade e Protección de Datos

Calquera dato de carácter persoal que o usuario proporcione para a utilización dos servizos e contidos do sitio estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.